|

آموزش تکنیک های موفقیت و روش های آن

آنتونی رابینز یکی از بزرگترین سخنرانان انگیزشی جهان در مورد موفقیت می گوید: زمانی که خیلی جوان بودم، وضعیت مالی بسیار بدی داشتم و در یک اتاق کوچک زندگی می کردم و مجبور بودم ظرف هایم را در وان حمام بشورم. در آن روزها کسب ثروت و موفقیت مالی برای من از همه چیز مهمتر…